شهود / نویسنده: فلانری اوکانر . ترجمه: آذرعالی پور ناشر:  دنیای نو
فلانری اوکانر یکی از نویسندگان مهم قرن بیستم است که بسیاری او را تحت تاثیر ویلیام فاکنر و ادبیات جنوب آمریکا می دانند. رمان شهود در میان آثار اوکانر،  اثر متفاوتی به شمار می رود. چه، تا پیش از این داستان های کوتاه اوکانر را خوانده بودیم و حالا باید دید که این نویسنده نام آور در نگارش رمان شهود چگونه طبع آزمایی کرده است. او در مقدمه رمان نوشته:«ده سال از عمر شهود می گذرد و همچنان زنده است؛ نیروی نقادی ام چنین حکم می کند و از بیان این نظر بسی سرفراز و شادمانم. کتاب با اشتیاق تمام به قلم آمده در صورت امکان باید با همین اشتیاق نیز خوانده شود. شهود داستانی است کمیک درباره جوانی که به رغم خواست خود، مسیحی است و به همین خاطر بسیار جدی است. زیرا همه داستان های کمیک که از خوبی بهره ای دارند باید به مسئله مرگ و زندگی بپردازند. شهود را نویسنده ای نوشته است که اهل نظریه پردازی نیست. اما بی گمان سرشار از شور و شیفتگی بوده است. ایمان به مسیح که برای برخی مسئله مرگ و زندگی است برای خوانندگانی که آن را چندان مهم نمی دانند مایه گمراهی است… آیا به راستی می توان اصالت یک انسان را در ناکامی و ناتوانی وی در رسیدن به خواسته هایش یافت؟ به گمان من غالباً چنین بوده است. زیرا اراده آزاد نه به معنای یک اراده بلکه به معنای برخورد اراده ها در یک فرد است.»