كتابدوست
 
 
درباره كتاب و كتابخواني
 


 1
عنوان : انحرافات اجتماعی
پدید اور اصلی : ممتاز ، فریده
وضعیت نشر : تهران . شرکت سهامی انتشار .1381
 مشخصات ظاهری : 192ص
موضوع : نظریه ها و دیدگاهها ( اثبات گرایی – اصالت ساخت و کارکرد – بوم شناسی – نظارت اجتماعی – تضاد – پدیدارشناسی – فمینیسم )
2
عنوان :  جامعه شناسي جنايت 
پديدآور اصلي: بست ، ژان ميشل  
وضعيت نشر/تهيه:  مشهد  :  موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي    ,1372
مشخصات ظاهري:  183 ص .: جدول ، نمودار 
موضوع: جرم شناسي  
3
عنوان :  روانشناسي و جامعه شناسي جنائي 
پديدآور اصلي: فرجاد، محمدحسين
ضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  نشر همراه    ,1369
مشخصات ظاهري:  326 ص .: جدول 
موضوع: روانشناسي جنائي 
4
عنوان :  آسيب شناسي اجتماعي و جامعه شناسي انحرافات 
پديدآور اصلي: فرجاد، محمدحسين 
وضعيت نشر/تهيه:     ,]8531[
مشخصات ظاهري:  286 ص .: جدول ، نمودار 
موضوع: جرم شناسي / مددكاري اجتماعي / امور جنسي - اخلاق / عقب ماندگي اجتماعي / بزهكاران و مجرمين
5
عنوان :  جامعه شناسي خودكشي 
پديدآور اصلي: تايلر، اس 
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  اصفهان    ,1376
مشخصات ظاهري:  119 ص .: جدول ، نمودار 
موضوع: خودكشي 
6
عنوان :  جامعه شناسي و مددكاري اجتماعي 
پديدآور اصلي: هراد، براين 
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  بدر    ,1362
مشخصات ظاهري:  ده ، 327 ص .: جدول 
موضوع: جامعه شناسي / مددكاري اجتماعي 
7
 عنوان :  آسيب شناسي اجتماعي جامعه شناسي جنايي : فقر و جنايت در آمريكا 
پديدآور اصلي: شيخاوندي، داور ,
وضعيت نشر/تهيه:     ,1352
مشخصات ظاهري:  70 ص .: نمودار 
موضوع: جنايت و جنايتكار - ايالات متحده / فقر - ايالات متحده  
8
عنوان :  جامعه شناسي كيفري 
پديدآور اصلي: مظلومان ، رضا 
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  دانشگاه تهران    ,1353
مشخصات ظاهري:  ج .: جدول ، نمودار 
موضوع: جنايت و جنايتكار / انسان شناسي جنايي 
9
عنوان :  گونه هاي رفتار جنايي در آمريكا: مقدمه اي بر جامعه شناسي انحرافات اجتماعي 
پديدآور اصلي: فرهت قائم مقامي ، ابوالقاسم ، 1321 -
وضعيت نشر/تهيه:  
مشخصات ظاهري:  123 ص 
موضوع: جنايت و جنايتكار - ايالات متحده آمريكا / رفتار جنائي
10
عنوان :  آسيب شناسي اجتماعي (جامعه شناسي انحرافات ) 
پديدآور اصلي: ستوده ، هدايت الله ، 1325
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  آواي نور    ,1378
مشخصات ظاهري:  246 ص .: جدول ، عكس ، نمودار 
موضوع: انحراف اجتماعي / بزهكاران و مجرمين / مسائل اجتماعي / جرمشناسي 
11
عنوان :  جامعه شناسي انحرافات : مسائل جامعوي 
پديدآور اصلي: شيخاوندي، داور، 1312
وضعيت نشر/تهيه:  مشهد  :  نشر مرنديز: محقق    ,1379
مشخصات ظاهري:  408 ص .: جدول ، نمودار 
موضوع: انحرافات اجتماعي / جامعه شناسي -- جنبه هاي روانشناسي / مسائل اجتماعي / بزهكاران و مجرمين 
 12
وضعيت نشر/تهيه:  تبريز  :  نوبل    ,1374
مشخصات ظاهري:  ص ، 501 ص .: مصور، جدول ، عكس ، نمودار 
موضوع: انحراف اجتماعي / بزهكاران و مجرمين / مسايل اجتماعي / جرمشناسي / 
13
عنوان :  آسيب شناسي اجتماعي ايران (جامعه شناسي انحرافات ): يك اثر تحقيقي و تطبيقي 
پديدآور اصلي: مساواتي آذر، مجيد، 1312 
وضعيت نشر/تهيه:  تبريز  :  نوبل    ,1374
مشخصات ظاهري:  ص ، 501 ص .: مصور، جدول ، عكس ، نمودار 
موضوع: انحراف اجتماعي / بزهكاران و مجرمين / مسايل اجتماعي / جرمشناسي / 
14
عنوان :  ونداليسم، مباني روان شناسي اجتماعي، جامعه شناسي و روان شناسي رفتار ونداليستي در مباحث آسيب شناسي و كژرفتاري اجتماعي 
پديدآور اصلي: محسني تبريزي، عليرضا مولف /1328- 
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  انتشارات آن    ,1383
مشخصات ظاهري:  328 ص.: نمودار 
موضوع: تخريب / تخريب -- جنبه هاي جامعه شناختي
15
عنوان :آسيب هاي اجتماعي ايران: مجموعه مقالات   
پدید آورنده : انجمن جامعه شناسي ايران
وضعیت نشر/ تهیه :تهران : انتشارات آگاه ، 2004 - چاپ اول‌
مشخصات ظاهری  :تعداد صفحه:460 ، جلد نرم ، 14.5*21.5 
16
عنوان :سيب هاي اجتماعي و روند تحول آن در ايران
پدید آورنده : انجن جامعه شناسي ايران
مشخصات ظاهری  :تعداد صفحه:179 ، جلد نرم ، 14.5*21.5 -
وضعیت نشر/ تهیه :تهران : انتشارات آگاه ، 2002 - چاپ اول‌
17
عنوان :اعتياد و قاچاق مواد مخدر
پدید آورنده : انجمن جامعه شناسي ايران
مشخصات ظاهری  :تعداد صفحه:335 ، جلد نرم ، 14.5*21.5 -
توضعیت نشر/ تهیه :تهران : انتشارات آگاه ، 2002 - چاپ اول‌
18
عنوان :پرخاشگري و جنايت
پدید آورنده : انجمن جامعه شناسي ايران
مشخصات ظاهری  :عداد صفحه:232 ، جلد نرم ، 14.5*21.5 -
وضعیت نشر/ تهیه :تهران : انتشارات آگاه ، 2002 - چاپ اول‌
19
 عنوان :خودكشي
پدید آورنده : انجمن جامعه شناسي ايران
تعداد صفحه:164 ، جلد نرم ، 14.5*21.5 -
وضعیت نشر/ تهیه :تهران : انتشارات آگاه ، 2002 - چاپ اول‌
20
عنوان :خودكشي روسپيگري، كودكان خياباني و تكدي
پدید آورنده : انجمن جامعه شناسي ايران
مشخصات ظاهری :تعداد صفحه:264 ، جلد نرم ، 14.5*21.5 -
وضعیت نشر/ تهیه تهران : انتشارات آگاه ، 2002 - چاپ اول‌
 21
عنوان :مسايل و جرايم مالي - اقتصادي و سرقت
به كوشش : انجمن جامعه شناسي ايران
 مشخصات ظاهری :تعداد صفحه:136 ، جلد نرم ، 14.5*21.5 -
وضعیت نشر / تهیه  : تهران .انتشارات آگاه ، 2002 - چاپ اول‌
22
 عنوان :  مشاركت اجتماعي در شرايط جامعه آنوميك رابطه آسيب ها و انحرافات اجتماعي با مشاركت اجتماعي 
پديدآور اصلي: توسلي، غلامعباس مولف , /- 1314 
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ    ,1382
مشخصات ظاهري:  374 ص .: نقشه ، جدول ، نمودار 
موضوع: انحراف اجتماعي / مشاركت اجتماعي / جامعه شناسي
23
عنوان :  جامعه شناسي انحرافات اجتماعي رشته هاي علوم اجتماعي و روانشناسي دانشگاه پيام نور ... براساس كتاب جعفر سخاوت 
پديدآور اصلي: قرباني، عليرضا مولف , /1338 - 
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  ابرون    ,1383
مشخصات ظاهري:  206 ص 
موضوع: آموزش از راه دور -- ايران / انحراف اجتماعي -- آموزش برنامه اي 
24
عنوان :  جامعه شناسي مواد مخدر 
پديدآور اصلي: آبادينسكي، هووارد مولف , /1941 - م 
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  آينه كتاب    ,1383
مشخصات ظاهري:  46 ص. ؛ 11 x 21س م 
موضوع: اعتياد -- جنبه هاي اجتماعي 
25
عنوان :  جامعه شناسي انحرافات اجتماعي رشته هاي علوم اجتماعي و روانشناسي دانشگاه پيام نور ... براساس كتاب جعفر سخاوت 
پديدآور اصلي: قرباني، عليرضا مولف , /1338 - 
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  ابرون    ,1383
مشخصات ظاهري:  206 ص 
موضوع: آموزش از راه دور -- ايران / انحراف اجتماعي -- آموزش برنامه اي
26
عنوان :  نظام گسيختگي و انحرافات اجتماعي (مقدمه اي بر جامعه شناسي رفتار انحرافي ) 
پديدآور اصلي: فرهت قائم مقامي ، ابوالقاسم ,
وضعيت نشر/تهيه:     ,1355
مشخصات ظاهري:  230 ص 
موضوع: انحراف اجتماعي
27
عنوان :  آموزش ويژه مهارت هاي زندگي در زمينه كاهش تقاضا: اعتياد و عوارض جسماني آن، عوامل موثر در گرايش به اعتيار 
پديدآور اصلي: 
وضعيت نشر/تهيه:  قم  :  نصايح    ,1380
مشخصات ظاهري:  پنج + 84 ص.: جدول؛ 23 س م 
موضوع: اعتياد و جوانان / جوانان - مواد مخدر / اعتياد - پيشگيري  
28
عنوان :  مهارت هاي زندگي و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي 
پديدآور اصلي: سرخوش، سعداله مولف /1344- 
وضعيت نشر/تهيه:  همدان  :  كرشمه    ,1384
مشخصات ظاهري:  و، 474 ص.؛ 24 س م 
موضوع: مهارتهاي زندگي - مقاله ها و خطابه ها / مهارتهاي اجتماعي - مقاله ها و خطابه ها / انحراف اجتماعي - مقاله ها و خطابه ها / 
29
عنوان :اسيب شناسي اجتماعي، تاثير زندان بر زنداني
گرد آورنده : عبدي ، عباس آ
مشخصات ظاهری : تعداد صفحه:564 ، جلد نرم ، 16.5*23.5 -
وضعیت نشر تهران : انتشارات نور ، 1998 - چاپ اول

 http://sociologybook.blogfa.com/cat-7.aspx

 |+| نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۸۶ساعت 9:58  توسط محمود موحدان  | 
 
  بالا