كتابدوست
 
 
درباره كتاب و كتابخواني
 


1
عنوان :  جامعه شناسي خانواده ، با تاكيد بر نقش ، ساختار و كاركرد خانواده در دوران معاصر 
پديدآور اصلي: اعزازي، شهلا  
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  روشنگران و مطالعات زنان    ,1376
مشخصات ظاهري:  228 ص 
موضوع: خانواده / خانواده ـ تاريخ / خويشاوندي
 2
عنوان :درآمدی بر خانواده و نظام خویشاوندی
پدید آور اصلی :فربد  محمد صادق
وضعیت نشر /تهیه :تهران :پشوتن . ۱۳۸۳
موضوع : خانواده - جنبه های جامعه شناسی - تاریخ / زناشویی/ خویشاوندی
3
عنوان :  خانواده به منزله ساختاري در مقابل جامعه : نقد مباني نظري جامعه شناسي خانواده در آلمان 
پديدآور اصلي: روزن باوم ، هايدي 
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  مركز نشر دانشگاهي    ,1367
مشخصات ظاهري:  شش ، 218 ص 
موضوع: خانواده -- آلمان غربي / طبقات اجتماعي -- اروپا  
 4
عنوان :  گفتاري چند در جامعه شناسي خانواده 
پديدآور اصلي: تقوي، نعمت اله 
وضعيت نشر/تهيه:  تبريز  :  شمس    ,1356
مشخصات ظاهري:  59 ص .: جدول 
موضوع: خانواده / جامعه شناسي  
5
 عنوان :  جامعه شناسي زنان و خانواده 
پديدآور اصلي: شيخي ، محمد تقي ، 1327 
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  شركت سهامي انتشار    ,1380
مشخصات ظاهري:  280 ص .: جدول ، نمودار 
موضوع: خانواده - جنبه هاي جامعه شناختي / زنان - جنبه هاي جامعه شناختي / زناشويي - جنبه هاي جامعه شناختي
6
عنوان :  جامعه شناسي خانواده و ازدواج 
پديدآور اصلي: ميشل ، اندره 
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  دانشگاه تهران    ,1354
مشخصات ظاهري:  هفت ، 231 ص .: جدول 
موضوع: خانواده / زناشويي 
7
عنوان :  جامعه شناسي تاريخي خانواده 
پديدآور اصلي: سگالن ، مارتين 
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  نشر مركز    ,1370
مشخصات ظاهري:  [351] ص .: مصور، جدول ، نمودار 
موضوع: خانواده / خانواده - تاريخ / خويشاوندي / زناشوئي 
8
 عنوان :  مقدمه اي بر جامعه شناسي خانواده 
پديدآور اصلي: ساروخاني، باقر مولف , /- 1318 
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  سروش    ,1381
مشخصات ظاهري:  251 ص .: جدول ، نمودار 
موضوع: زناشويي / زناشويي - ايران / خانواده / زنان - اشتغال / خويشاوندي
 9
عنوان :  در جامعه شناسي خانواده ي ايراني 
پديدآور اصلي: مهدي، علي اكبر 
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  پيام    ,1354
مشخصات ظاهري:  67 ص 
موضوع: زناشويي -- ايران / خانواده 
10
عنوان :  تشكيل خانواده در اسلام 
پديدآور اصلي: قائمي ، علي ,  
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  نشر اميري    ,1364
مشخصات ظاهري:  320 ص 
موضوع: زناشوئي (اسلام ) / طلاق
 11
عنوان :  طلاق : پژوهشي در شناخت واقعيت و عوامل آن 
پديدآور اصلي: ساروخاني ، باقر , / 
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  دانشگاه تهران    ,1376
مشخصات ظاهري:  209 ص .: جدول ، نمودار 
موضوع: طلاق - ايران / طلاق - كشورهاي صنعتي / طلاق - (فقه )- ايران / كودكان طلاق / طلاق - مقاله نامه 
12
عنوان :  طلاق ، يا، فاجعه انحلال خانواده 
پديدآور اصلي: حقاني زنجاني ، حسين ,  
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  دفتر نشر فرهنگ اسلامي    ,1374
مشخصات ظاهري:  112 ص 
موضوع: طلاق (فقه ) / اسلام و خانواده  
 13
عنوان :  طلاق از ديد فرزند 
پديدآور اصلي: والچاك ، ايوت ,  
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  نشر مركز    ,1366
مشخصات ظاهري:  250 ص 
موضوع: كودكان والدين مطلقه / طلاق  
14
عنوان :  آيا مي دانيد طلاق و مسائل آن كدامند؟ 
پديدآور اصلي: عراقي ، عزت الله ، 1319 - ,  
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  راهنما    ,1362
مشخصات ظاهري:  112 ص 
موضوع: طلاق -- ايران / زناشوئي (اسلام )  
15
عنوان :  بچه هاي طلاق 
پديدآور اصلي: تايبر، ادوارد، 1950  
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  روشنگران    ,1369
مشخصات ظاهري:  261 ص 
موضوع: كودكان طلاق
16
عنوان :  آسيب شناسي اجتماعي ، خانواده و طلاق 
پديدآور اصلي: فرجاد، محمدحسين ، 1318 
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  منصوري    ,1372
مشخصات ظاهري:  ده ، 352 ص .: جدول ، نمودار 
موضوع: طلاق -- ايران / خانواده -- ايران / انحراف اجتماعي 
17
عنوان :  كودكان فراموش شده 
پديدآور اصلي: آرياشمس مستوفي ، شهريار ,  
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  همشهري    ,1376
مشخصات ظاهري:  145 ص .: مصور 
موضوع: يتيمان -- ايران -- جنبه هاي اجتماعي / نوجوانان بزهكار -- مصاحبه ها / كودكان -- مصاحبه ها / كودكان طلاق  
18
عنوان :  طلاق و تجدد 
پديدآور اصلي: هادوي، مهدي ,  
وضعيت نشر/تهيه:     ,1339
مشخصات ظاهري:  134 ص 
موضوع: طلاق / زناشوئي (اسلام ) / اسلام و خانواده  
19
 عنوان :  پس از طلاق 
پديدآور اصلي: دلدا، گراتسيا، 1871-6391 ,  
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  بديهه    ,1379
مشخصات ظاهري:  320 ص 
موضوع: داستانهاي ايتاليائي - قرن 02  
20
عنوان :  احوال شخصيه زردشتيان ايران مشتمل بر قواعد ازدواج - طلاق 000 
پديدآور اصلي: دامغاني ، محمد تقي ، 1304- ,  
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  اميركبير    ,1334
مشخصات ظاهري:  92 ص 
موضوع: زردشتي - احكام و قوانين / زردشتيان - ايران  
 21
عنوان :  بررسي مسائل اجتماعي ايران فساد اداري، اعتياد، طلاق 
پديدآور اصلي: فرجاد، محمدحسين ، 1318 - ,  
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  اساطير    ,1377
مشخصات ظاهري:  495 ص .: جدول ، نمودار 
موضوع: ايران -- اوضاع اجتماعي -- قرن 41 / مسائل اجتماعي -- ايران -- قرن 41 
22
عنوان :طلاق: پژوهشي در شناخت واقعيت و عوامل آن 
گرد آورنده  : ساروخاني ، باقر
مشخصات ظاهری : تعداد صفحه:232 ، جلد نرم ، 16.5*23.5 -
وضعیت نشر : تهران : انتشارات دانشگاه تهران ، 1998 - چاپ دوم‌
23
عنوان :  مجموعه ي تحليل هاي آماري مسايل اجتماعي ايران(3):ازدواج و طلاق 
پديدآور اصلي: موسوي چلك ، حسن ، 1347 - ,  
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  شلاك    ,- 3831
مشخصات ظاهري:  ج .: جدول ف 12 x 17س م 
موضوع: مسائل اجتماعي -- ايران -- آمار / خشونت -- ايران -- آمار / دزدي -- ايران -- آمار  
 
http://sociologybook.blogfa.com/cat-15.aspx

 |+| نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۸۶ساعت 10:13  توسط محمود موحدان  | 
 
  بالا